Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (97 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (33 godziny teorii), 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Program szkoleń zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010r.).


Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-kurs, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka. W takim przypadku muszą być spełnione określone wymagania. Oprogramowanie powinno zapewnić co najmniej: przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć, przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów. W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem.


DLA KOGO KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA?

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

• Prawo jazdy kat. C lub C1 — po dniu 10 września 2009r i ma ukończone 21 lat,

• Prawo jazdy kat. D lub D1 — po dniu 10 września 2008r i ma ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km).

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.


PODSTAWA PRAWNA:

Prawne ramy prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wyznaczają: