Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin praktycznych.

Program szkoleń zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010r.).


Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-kurs, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka. W takim przypadku muszą być spełnione określone wymagania. Oprogramowanie powinno zapewnić co najmniej: przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć, przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów. W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem.

DLA KOGO KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA?

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:


JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 5 poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.


PODSTAWA PRAWNA:

Prawne ramy prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wyznaczają: