Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej, dawniej kurs na przewóz rzeczy odpowiednio do kategorii C1, C1+E, C, C+E i osób D1, D1+E, D, D+E, jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym. Potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,CE lub D,DE i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-kursu w naszym ośrodku!

Jak to się zaczęło?

Ustawa o transporcie drogowym z 2006r. wprowadziła obowiązek kształcenia kierowców wykonujących przewozy drogowe, dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1, C1 + E, C, C + E oraz D1, D1 + E, D, D + E.

              Wprowadzenie nowych przepisów podzieliło kierowców na „starych” i „nowych” w zależności od daty uzyskania uprawnień.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008r. oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.


W ramach kwalifikacji wyróżniamy 8 typów szkoleń:


w zakresie bloków programowych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C, C + E, C1 i C1 + E:

1. Kwalifikacja wstępna,

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona,

3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca,

4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

w zakresie bloków programowych odpowiednio do kategorii prawa jazdy D, D + E, D1 i D1 + E:

5. Kwalifikacja wstępna,

6. Kwalifikacja wstępna przyspieszona,

7. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

8. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.


Kiedy zostaniesz zatrudniony jako kierowca zawodowy?

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:

18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;


   Posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;

 1.  Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 2.  Nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. Uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”
 4. Ukończyła szkolenie okresowe.

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 Odstępstwa od kwalifikacji

Kiedy kierowca nie musi posiadać kwalifikacji?

Wszystko zależne jest o kilku czynników m.in.: wiek kierowcy, uzyskanie kwalifikacji wstępnych i ukończenie szkolenia okresowego dla kierowcy pojazdu:

 1. Do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. Którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. Wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. Obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. Poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. Odbywającego przejazd bez osób lub ładunku: a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, b) z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. Używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. Wykorzystywanego do: a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, b)szkolenia osób posiadających prawo jazdy, c)przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. Wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. Wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Jak wygląda egzamin?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 5 poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.


Podstawa prawna:

Prawne ramy prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wyznaczają: