Akademia Kierowcy Maliński - Logo

Darmowe Kursy:

SZKOLENIE OKRESOWE

JAK PRZEBIEGA SZKOLENIE?

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

  1. Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).
  2. Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.
  3. Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą e-kurs, tzn. ćwiczenia prowadzone są pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu komputera na terenie ośrodka. W takim przypadku muszą być spełnione określone wymagania. Oprogramowanie powinno zapewnić co najmniej: przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce, przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć, przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik. Zajęcia w systemie e-learningu nie wymagają spotkań w grupach o limitowanej liczbie miejsc, a szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności możliwości czasowych kursantów. W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem.

DLA KOGO SZKOLENIE OKRESOWE?

Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D+E, D1 i D1+E wydane przed 10.09.2008r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego. Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Kategoria C1, C1+E, C, C+E, data uzyskania uprawnień do 10.09.2009r. i daty uzyskania wpisu do prawa jazdy do 10.09.2014r.

Kategoria D1, D1+E, D, D+E, data uzyskania uprawnień do 31.09.2008r. i daty uzyskania wpisu do prawa jazdy do 10.09.2013r.


Pamiętaj aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wygaśnięcia. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres od dwóch do czterech tygodni.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu w systemie wszystkich ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Dokument ten wydajemy na podstawie zaliczenia materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających z poszczególnych modułów lekcyjnych. Jednocześnie mamy obowiązek w terminie 21 dni od daty wystawienia Świadectwa powiadomić o tym fakcie system CEPIK. Fakt odbycia szkolenia jest potwierdzany poprzez wpis kodu "95" przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.


PODSTAWA PRAWNA