Kategoria B

Ile musisz mieć lat?

- 18 lat, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.


Jakimi pojazdami możesz jeździć?

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej. Zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, a kierowca posiada kod 96 prawa jazdy.

Cągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej.

Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej.

Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób.

Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motocykl - o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Szkolenie:

Aby rozpocząć szkolenie kursant przedstawia w naszej szkole profil kandydata na kierowcę (tzn. PKK).

Przyszły kierowca ma także możliwość uzyskania profilu kandydata na kierowcę za naszym pośrednictwem.Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii B nie może być mniejszy niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 30 godzin szkolenia praktycznego.

Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, a jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców lub w domu przy wyborze metody on-line, zajęcia dla kursantów prowadzi instruktor nauki jazdy lub wykładowca.

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowców mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii B na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny.

Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Z części teoretycznej szkolenia zwolnione są osoby, które samodzielnie zaliczyły egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Osoby te zwolnione są również z teoretycznego egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, kandydat na kierowcę musi jednak odbyć minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, które jest częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.Części teoretycznej szkolenia podstawowego nie przeprowadza się, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii B1.

Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem kategorii B. Nie może to być pojazd odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii AM lub B1. 

Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii B jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii: B1 i AM.