Od 19 stycznia 2013r. do polskiego prawa mocą Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) wszedł w życie Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK).

PKK jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

PKK w skrócie jest elektronicznym obiegiem dokumentów, który zastąpił papierowy obieg dokumentów.

Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na zameldowanie wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć orzeczenie lekarskie, fotografię oraz jeśli jest wymagana zgodę rodziców / opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie zostanie przekazany do ośrodka szkolenia kierowców, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Dokumenty do PKK, które należy złożyć w starostwie:

·        wniosek o wydanie prawa jazdy,

·        wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

·        orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

·        orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami (jeśli dana kategoria tego wymaga)

Dokumenty można składać osobiście lub za naszym pośrednictwem, pamiętaj PKK wyrobimy za Ciebie!

PKK wyrobimy za Ciebie!

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 231)